Μεθοδολογια


Πες μου και θα το ξεχάσω, δείξε μου και ίσως το θυμηθώ, κάνε με μέρος του και τότε θα καταλάβω.”

Επιδίωξή μας είναι η ουσιαστική συμμετοχή στην αποτελεσματική υλοποίηση των προτάσεων εκπαίδευσης. Εφαρμόζουμε την ενεργητική συμμετοχή και τη χρήση βιωματικών ασκήσεων, επιτυγχάνοντας αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, αλλά και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευόμενων, ώστε να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, να επεξεργάζονται λύσεις και να μαθαίνουν πράττοντας.

Γνωρίζοντας τη στρατηγική των πελατών μας,

  • συνεργαζόμαστε μαζί τους, συνεισφέροντας στην υλοποίησή της,
  • επισημαίνουμε δυνατά και αδύνατα σημεία της εξυπηρέτησης,
  • αποτυπώνουμε στην εκπαίδευσή μας τις προσδοκίες τους,
  • καθορίζουμε εκ των προτέρων τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας KPIs για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
  • επαναπροσδιορίζουμε τους εκπαιδευτικούς στόχους, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ενδεικτικά, ορισμένες τεχνικές που ακολουθούμε είναι η μελέτη περίπτωσης, το παιχνίδι ρόλων, ομάδες εργασίας με συγκεκριμένους στόχους, θεατρικό παιχνίδι, παιχνιδοποίηση.

Οι παραπάνω δράσεις έχουν σαν στόχο το προσωπικό να εκπαιδεύεται μέσω πρωτότυπων και δημιουργικών μεθόδων, έτσι ώστε στη συνέχεια, να είναι σε θέση να ανακαλύπτει εναλλακτικούς τρόπους σκέψεις στην εργασία του.