Συνεργασιες

Oι εισηγητές μας έχουν εκπαιδεύσει στελέχη από τις παρακάτω, ενδεικτικά, εταιρείες.